DE STICHTING

INLEIDING
Medio 2014 zijn enkele Alkmaarders gaan nadenken over Stolpersteine in onze stad gezien de grote internationale en regionale interesse.
Ook vanwege het ontbreken van aandacht daarvoor in Alkmaar, terwijl er wel een langdurige historie is van Joods leven en -erfgoed in Alkmaar.
Voor het Alkmaarse project is eerst een werkgroep samengesteld die ging onderzoeken wat het inhoudt om dit te realiseren.
Het oprichten van een Stichting met alles wat daar bij hoorde lijkt een grote hobbel maar werd met enthousiasme genomen,
waarna uit de werkgroep een toekomstig bestuur werd samengesteld inclusief enkele ondersteunende adviseurs.
Vervolgens werd het traject om Stichting te worden met ANBI-status, statuten, beleidsplan en registratie bij de KvK binnen een half jaar
afgerond, waarbij de gemeente Alkmaar ons eind 2014 haar welwillende toestemming heeft gegeven dit project door te starten.
De Stichting kon kort daarna (dec. 2014) officieel worden opgericht, de website werd opgebouwd en het financieringstraject kon
in januari 2015 worden ingezet. De Stichting is dank verschuldigd aan de Historische Vereniging Alkmaar en het Regionaal Archief te Alkmaar.

VERANTWOORDING
Elke stichting is verplicht al de financiële en beleidsmatige gegevens en achtergronden te publiceren.
Al deze zaken treft u hier aan of wordt aangegeven via een button-verwijzing.

Op deze pagina zijn de Hoofdlijnen van ons Beleidsplan te vinden. Hier kunt u de stukken betreffende de opzet en verantwoording van onze Stichting inzien.
Daar worden ook onze Financiële jaarstukken gepresenteerd en vindt u een Actueel verslag van activiteiten van onze Stichting.

Het officiële en ondertekende Beleidsplan van de Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar is te vinden onder de sub-button 
BELEIDSPLAN.
De Doelstelling van de Stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten, zie hiervoor de Oprichtingsakte onder de  sub-button OPRICHTINGSAKTE.

Hoofdlijnen beleidsplan van Stichting Herdenkingsstenen Joods alkmaar Alkmaar.

Het beleid van de Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar (verder genoemd als de Stichting) is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling, met name door het levend houden van de herinnering aan hen die door de naziterreur vermoord werden omdat zij waren die zij waren.
De inkomsten die de Stichting krijgt worden besteed aan het laten maken en het laten leggen van onze Herdenkingsstenen op de plaatsen waar deze mensen gewoond hebben.
De Stichting heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling.
De beheerskosten van de Stichting zullen niet meer bedragen dan 8% van de totale kosten benodigd voor de doelstelling.
De Stichting werft gelden door acties, donaties, subsidies, publiciteit en giften.
De Stichting heeft 3 bestuursleden, te weten; Voorzitter, Secretaris en penningmeester.
De bestuursleden van de Stichting oefenen hun taak uit als vrijwilliger en krijgen daarvoor geen salaris.
Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed na overleg, mits niet bovenmatig.
Overige medewerkers en/of adviseurs ontvangen geen salaris of financiële vergoeding.
De administratie wordt gevoerd door de penningmeester van de Stichting en de inkomsten en het vermogen worden beheerd door de penningmeester van de Stichting.

 

Financiële verantwoording Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar over 2019.

In de statuten staat vermeld dat elk boekjaar afloopt op 31 december. De wet verplicht ons als Stichting minimaal 6 maanden na afloop van het eerste boekjaar ons financieel te verantwoorden via onze website.
Indien er behoefte toe is dan is het mogelijk om via de CONTACT-button te vragen om een uitgebreide verantwoording. Laat dan wel uw Email-adres achter.
Namens de Penningmeester: W. Ridderhof.

Financieel jaarverslag van 1-1-2019 t/m 31-12-2019
ING rekening: NL87INGB0006715607Inkomstenuitgaven
Saldo op 1-1-2019 €                4.640,60
ontvangen sponsering €                 1.100,00 
Subsidie gemeente voor Artiance €                   200,00
kosten website tot 12-12-2019 €                197,35
kosten website tot 12-12-2020 €                197,35
Flyer Alarm ( Kosten  voor 1000 folders) €                 58,44
Kosten bank €                 161,16
Kosten 6e steenlegging €             2.355,64
Subtotaal €             2.969,94
Saldo per 31 december 2019 €             2.970,66
Totalen €                5.940,60 €             5.940,60
Banksaldo per 31 december 2019 €                2.970,66
kosten zesde steenonthulling
Firma Haker natuursteen ( 17 stenen ) €               705,50
Locatie's voor bijeenkomsten €              1.380,19
Muziek (Artiance) €               200,00
Rode kruis €                 69,95
Totaal €             2.355,64


Elk jaar volgt een update. Het financieel jaaroverzicht 2020 zal vanwege het dit jaar opheffen van de Stichting waarschijnlijk niet meer worden gepubliceerd. Hierover volgt op deze site nog informatie.

Jaarverslag van activiteiten van de Stichting in 2019.

Er was dit jaar één steenlegging: op 17 juni werden er bij 9 adressen 17 slachtoffers herdacht.

Voor de steenlegging van 17 juni zijn, zoals andere jaren bij de voorgaande steenleggingen, de gegevens van de lijsten geverifieerd door Westerbork en het Regionaal Archief in Alkmaar.

Ook dit jaar verleende de afdeling Burgerlijke stand van het gemeentehuis belangeloos haar medewerking door de brieven van de stichting met uitleg aan de huidige bewoners van de panden
te versturen, dit met het oog op de privacy.

De stichting heeft het bestuur van het ROC-Horizon aan de Kruseman van Eltenweg bereid gevonden om de bijeenkomst, voorafgaande aan de wandeling langs de panden voor de onthulling van de herdenkingsstenen en de catering voor de lunch te verzorgen. Studenten werkten met de stichting samen om het geheel goed te laten verlopen.

Het bestuur heeft de zoektocht naar de nabestaanden van de slachtoffers ook dit jaar zelf ter hand genomen.

Samenvattend zijn de volgende zaken geregeld voor de dag van de steenlegging op 17 juni, deze lijst is identiek aan de lijst van de dagen van de voorgaande steenleggingen.

-Contact en overleg met politie en stadstoezicht, stille beveiligers, Rode Kruishelpers, gastvrouwen,
sprekers, muzikanten, fotografe
-Contact en overleg met het ROC
-Contact met de gemeente, afdeling stadswerk voor het leggen van de stenen in het straatwerk
-Contact met de leverancier van de herdenkingsstenen
-Contact met de nabestaanden
-Contact met het WNK voor de onofficiële afsluiting met genodigden en nabestaanden in het restaurant
van het Regionaal Archief aan de Bergerweg.

Het contact met de stichting 40-45 (het bunkerproject in Alkmaar) is onderhouden.
Het contact met het Regionaal Archief Alkmaar is onderhouden, de gegevens van de slachtoffers
die herdacht zijn op 17 juni zijn toegevoegd aan ‘Alkmaar op de kaart.

Er is een start gemaakt in het overleg met RAA over de mogelijkheden om te komen tot een Herdenkingsboek.

Contact met H.V.A. inzake het project van Truus Wijsmuller.
Contact met de gemeente over het herplaatsen van de stenen van gezin Polak bij hun bedrijfspand aan de Oudegracht.

Het bestuur besloot de facebook-pagina van de stichting op te heffen.
De website van de stichting werd geüpdatet met de gegevens van de slachtoffers die werden herdacht op 17 juni van dit jaar.

Contact met de eigenaar van een winkel in de Langestraat; inzake de uitstalling van producten die bovenop de herdenkingssteen worden geplaatst, waardoor deze niet te zien en te lezen is.

In overleg met gemeente zijn de herdenkingsstenen in het Emmakwartier herplaatst.
Deze waren uit het straatwerk opgenomen en in bewaring gegeven bij de leverancier omdat de gemeente riolerings- en bekabelingswerkzaamheden in de wijk moest uitvoeren.

Het bestuur bezocht van twee steden hun herdenkingsplechtigheden: Amersfoort en Hoogeveen.
Het bestuur heeft aan twee steden op verzoek informatie verstrekt over de werkzaamheden van de stichting: Zaandam en Apeldoorn

Twee gymnasiasten van het Murmellius stelden hun eindexamenwerkstuk over onze stichting
aan ons ter beschikking; wij hebben dit werkstuk in overleg naar mogelijk belanghebbenden onder nabestaanden doorgestuurd.

Zeer waarschijnlijk is dit het laatste jaarverslag van de stichting.

WBack To Top