DE STICHTING

INLEIDING
Medio 2014 zijn enkele Alkmaarders gaan nadenken over Stolpersteine in onze stad gezien de grote internationale en regionale interesse.
Ook vanwege het ontbreken van aandacht daarvoor in Alkmaar, terwijl er wel een langdurige historie is van Joods leven en -erfgoed in Alkmaar.
Voor het Alkmaarse project is eerst een werkgroep samengesteld die ging onderzoeken wat het inhoudt om dit te realiseren.
Het oprichten van een Stichting met alles wat daar bij hoorde lijkt een grote hobbel maar werd met enthousiasme genomen,
waarna uit de werkgroep een toekomstig bestuur werd samengesteld inclusief enkele ondersteunende adviseurs.
Vervolgens werd het traject om Stichting te worden met ANBI-status, statuten, beleidsplan en registratie bij de KvK binnen een half jaar
afgerond, waarbij de gemeente Alkmaar ons eind 2014 haar welwillende toestemming heeft gegeven dit project door te starten.
De Stichting kon kort daarna (dec. 2014) officieel worden opgericht, de website werd opgebouwd en het financieringstraject kon
in januari 2015 worden ingezet. De Stichting is dank verschuldigd aan de Historische Vereniging Alkmaar en het Regionaal Archief te Alkmaar.

VERANTWOORDING
Elke stichting is verplicht al de financiële en beleidsmatige gegevens en achtergronden te publiceren.
Al deze zaken treft u hier aan of wordt aangegeven via een button-verwijzing.

Op deze pagina zijn de Hoofdlijnen van ons Beleidsplan te vinden. Hier kunt u de stukken betreffende de opzet en verantwoording van onze Stichting inzien.
Daar worden ook onze Financiële jaarstukken gepresenteerd en vindt u een Actueel verslag van activiteiten van onze Stichting.

Het officiële en ondertekende Beleidsplan van de Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar is te vinden onder de sub-button 
BELEIDSPLAN.
De Doelstelling van de Stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten, zie hiervoor de Oprichtingsakte onder de  sub-button OPRICHTINGSAKTE.

Hoofdlijnen beleidsplan van Stichting Stolpersteine Alkmaar.

Het beleid van de Stichting Stolpersteine Alkmaar (verder genoemd als de Stichting) is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling, met name door het levend houden van de herinnering aan hen die door de naziterreur vermoord werden omdat zij waren die zij waren.
De inkomsten die de Stichting krijgt worden besteed aan het laten maken en het laten leggen van de zogenaamde Stolpersteine op de plaatsen waar deze mensen gewoond hebben.
De Stichting heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling.
De beheerskosten van de Stichting zullen niet meer bedragen dan 8% van de totale kosten benodigd voor de doelstelling.
De Stichting werft gelden door acties, donaties, subsidies, publiciteit en giften.
De Stichting heeft 3 bestuursleden, te weten; Voorzitter, Secretaris en penningmeester.
De bestuursleden van de Stichting oefenen hun taak uit als vrijwilliger en krijgen daarvoor geen salaris.
Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed na overleg, mits niet bovenmatig.
Overige medewerkers en/of adviseurs ontvangen geen salaris of financiële vergoeding.
De administratie wordt gevoerd door de penningmeester van de Stichting en de inkomsten en het vermogen worden beheerd door de penningmeester van de Stichting.

 

Financiele verantwoording Stichting Stolpersteine Alkmaar.

In de statuten staat vermeld dat elk boekjaar afloopt op 31 december. De wet verplicht ons als Stichting minimaal 6 maanden na afloop van het eerste boekjaar ons financieel te verantwoorden via onze website.
Indien er behoefte toe is dan is het mogelijk om via de CONTACT-button te vragen om een uitgebreide verantwoording. Laat dan wel uw Email-adres achter.
Namens de Penningmeester: W. Ridderhof

(Elk jaar volgt een update - het financieel jaaroverzicht 2017 wordt na goedkeuring in de eerste helft van 2018 alhier gepubliceerd)

Jaarverslag van activiteiten van de Stichting in 2016.

De kascontrole wordt uitgevoerd en de financiën zijn naar behoren bevonden.
Er wordt een lijst samengesteld van 37 instanties aan welke een verzoek tot support wordt geschreven.
Voor de tweede steenlegging die dit jaar plaats gaat vinden is een lijst samengesteld en een verzoek tot het verifiëren van de gegevens door Westerbork, dhr Van Dam en het archief is uitgegaan.
De reactie van het team van G. Demnig op ons verzoek van 22 nov 2015 om voor ons de stenen te leveren voor de steenlegging dit jaar (2016) is zeer teleurstellend. We zetten stappen op de weg ter verduidelijking van de situatie. Het bestuur heeft na diverse overleggen besloten de samenwerking met het team van G. Demnig te beëindigen en de stichting om te zetten. De gemeente Alkmaar stemt in met deze wijziging. Dit heeft geresulteerd in het volgende:
-  een nieuwe naam: ˜Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar˜
-  de stichtingsakte wordt bij de notaris aangepast
-  belastingdienst, ANBI , Kamer van Koophandel en Bank worden ingelicht
-  keuze gemaakt voor een nieuw type en formaat steen
-  aanpassing van de site, folders en briefpapier

Een bestuurslid van onze stichting verzorgt een lezing voor de Historische Vereniging Alkmaar over het werk van de stichting.
Twee bestuursleden besluiten om een workshop te geven en de bedragen die de deelnemers daarvoor geven, over te maken naar de stichting die dhr. Van Dam (Israël) graag ondersteund zou zien.
Er wordt hulp gevraagd aan B.S. de Rank en het Murmelliusgymnasium om te komen tot een lesbrief. Deze hulp wordt aangeboden en in de loop van het jaar 2016 in daden omgezet.
Voorjaar 2017 zullen de beide lesbrieven voor B.O. en voor V.O. klaar zijn en aangeboden worden aan het Alkmaarse B.O. en V.O. Tot publicatie op de site wordt nader besloten.
De firma Haker Natuursteen te Alkmaar wordt benaderd voor het leveren en bewerken van de nieuwe stenen. Hier komt een overeenstemming en een bestelling uit voort.
In overleg met Stadswerk Alkmaar besluiten we tot de keuze van stenen van graniet van 14 bij 14 cm, 5 cm dik met een gelaserde tekst. Uiteindelijk zijn deze stenen groter, duidelijker en blijken goedkoper.

Er wordt besloten tot de tweede steenlegging in Alkmaar op 12 september 2016. Dit is de eerste van twee steenleggingen in het Emmakwartier: de tweede wordt voorjaar 2017.
Er worden afspraken gemaakt m.b.t. de locatie, met catering, sprekers, muziek, fotograaf, bloemen, politie, beveiliging en stadstoezicht. De basisschool Kennemerpoort wordt benaderd waarvan de kinderen van groep 7 & 8 de rozen leggen. Ook het Murmellius is weer van de partij.
De nabestaanden worden aangeschreven en uitnodigingen en aanmeldingsformulieren rondgestuurd.
De gemeente verzorgt het versturen van de brieven aan de huidige bewoners met het oog op de privacy.
De penningmeester heeft ANBI gewijzigd in een culturele ANBI. Hierdoor zijn giften voor 125% aftrekbaar.
Er worden 2500 nieuwe folders gemaakt. In de zomer worden enige honderden ervan verspreid naar de adressen die ook in 2015 de folder hebben ontvangen, vergezeld van een informatieve brief over de op handen zijnde steenlegging van 12 september 2016.
We laten ons voorlichten over het nut van het opstarten van een Facebookpagina en zetten dat in gang.
Publiciteit wordt gezocht door contact op te nemen met ons bekende journalisten, de Historische Vereniging Alkmaar en Alkmaar Marketing.

Het Bestuur neemt het besluit om in 2017 twee steenleggingen te houden: 15 mei en 30 oktober.
Het Reg. Archief zorgt weer voor een link t.b.v. onze site met de route van de steenlegging van 12 september 2016.
De Steenlegging verloopt in goede orde en is voor de nabestaanden weer van grote waarde gebleken.
In december worden afspraken gemaakt voor de steenlegging van mei 2017 betreffende de locatie en catering, sprekers, muziek en contact Basisscholen.
Na 2017 zal dhr. Van Dam niet verder gaan met zijn hulp aan onze stichting. Het bestuur gaat derhalve op zoek naar alternatieven en  nieuwe contacten.

Het bestuur kwam in 2016 15 keer bij elkaar. Het volledige jaarverslag is op aanvraag beschikbaar.
De voorzitter

WBack To Top