DE STICHTING

INLEIDING
Medio 2014 zijn enkele Alkmaarders gaan nadenken over Stolpersteine in onze stad gezien de grote internationale en regionale interesse.
Ook vanwege het ontbreken van aandacht daarvoor in Alkmaar, terwijl er wel een langdurige historie is van Joods leven en -erfgoed in Alkmaar.
Voor het Alkmaarse project is eerst een werkgroep samengesteld die ging onderzoeken wat het inhoudt om dit te realiseren.
Het oprichten van een Stichting met alles wat daar bij hoorde lijkt een grote hobbel maar werd met enthousiasme genomen,
waarna uit de werkgroep een toekomstig bestuur werd samengesteld inclusief enkele ondersteunende adviseurs.
Vervolgens werd het traject om Stichting te worden met ANBI-status, statuten, beleidsplan en registratie bij de KvK binnen een half jaar
afgerond, waarbij de gemeente Alkmaar ons eind 2014 haar welwillende toestemming heeft gegeven dit project door te starten.
De Stichting kon kort daarna (dec. 2014) officieel worden opgericht, de website werd opgebouwd en het financieringstraject kon
in januari 2015 worden ingezet. De Stichting is dank verschuldigd aan de Historische Vereniging Alkmaar en het Regionaal Archief te Alkmaar.

VERANTWOORDING
Elke stichting is verplicht al de financiële en beleidsmatige gegevens en achtergronden te publiceren.
Al deze zaken treft u hier aan of wordt aangegeven via een button-verwijzing.

Op deze pagina zijn de Hoofdlijnen van ons Beleidsplan te vinden. Hier kunt u de stukken betreffende de opzet en verantwoording van onze Stichting inzien.
Daar worden ook onze Financiële jaarstukken gepresenteerd en vindt u een Actueel verslag van activiteiten van onze Stichting.

Het officiële en ondertekende Beleidsplan van de Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar is te vinden onder de sub-button 
BELEIDSPLAN.
De Doelstelling van de Stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten, zie hiervoor de Oprichtingsakte onder de  sub-button OPRICHTINGSAKTE.

Hoofdlijnen beleidsplan van Stichting Herdenkingsstenen Joods alkmaar Alkmaar.

Het beleid van de Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar (verder genoemd als de Stichting) is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling, met name door het levend houden van de herinnering aan hen die door de naziterreur vermoord werden omdat zij waren die zij waren.
De inkomsten die de Stichting krijgt worden besteed aan het laten maken en het laten leggen van onze Herdenkingsstenen op de plaatsen waar deze mensen gewoond hebben.
De Stichting heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling.
De beheerskosten van de Stichting zullen niet meer bedragen dan 8% van de totale kosten benodigd voor de doelstelling.
De Stichting werft gelden door acties, donaties, subsidies, publiciteit en giften.
De Stichting heeft 3 bestuursleden, te weten; Voorzitter, Secretaris en penningmeester.
De bestuursleden van de Stichting oefenen hun taak uit als vrijwilliger en krijgen daarvoor geen salaris.
Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed na overleg, mits niet bovenmatig.
Overige medewerkers en/of adviseurs ontvangen geen salaris of financiële vergoeding.
De administratie wordt gevoerd door de penningmeester van de Stichting en de inkomsten en het vermogen worden beheerd door de penningmeester van de Stichting.

 

Financiele verantwoording Stichting Stolpersteine Alkmaar.

In de statuten staat vermeld dat elk boekjaar afloopt op 31 december. De wet verplicht ons als Stichting minimaal 6 maanden na afloop van het eerste boekjaar ons financieel te verantwoorden via onze website.
Indien er behoefte toe is dan is het mogelijk om via de CONTACT-button te vragen om een uitgebreide verantwoording. Laat dan wel uw Email-adres achter.
Namens de Penningmeester: W. Ridderhof

(Binnenkort wordt de onderstaande tabel door een beter leesbare versie vervangen)

(Elk jaar volgt een update - het financieel jaaroverzicht 2018 wordt na goedkeuring door het bestuur en vervolgens door externe financiële controleurs in de eerste helft van 2019 hier gepubliceerd)

Jaarverslag van activiteiten van de Stichting in 2016.

 

Jaarverslag 2017 van de activiteiten van de stichting
Het bestuur heeft dit jaar 11 keer vergaderd.
Er heeft een wisseling in het bestuur plaatsgevonden:
Mw M. Huiting heeft de functie van secretaris overgenomen van mw V. van den Bergh, zij is adviserend lid geworden.
De folders zijn d.m.v. een sticker aangepast.
De website en briefpapier zijn overeenkomstig aangepast

Er waren twee steenleggingen, op 15 mei en 30 oktober.
Op 15 mei zijn op 12 adressen 26 slachtoffers herdacht en op 30 oktober op 11 adressen  21 slachtoffers.

Voor beide steenleggingen zijn gegevens van de lijsten geverifieerd door Westerbork en het Regionaal Archief in Alkmaar. De afd. Burgerlijke stand van het gemeentehuis en de heer Max van Dam uit Israël hebben eveneens hulp verleend aan de stichting.
De laatstgenoemde zocht voor ons naar de nabestaanden van de slachtoffers.

Voor beide dagen werden de volgende zaken geregeld:
-politie- en stadstoezicht, Rode Kruis
-locatie en catering voor de bijeenkomst
-sprekers en muzikale bijdragen
-gastvrouwen, fotografen, rozen en busvervoer op beide dagen
-brieven naar de huidige bewoners van de betreffende panden met uitleg over ons
voornemen om herdenkingsstenen te plaatsen. De brieven aan de huidige bewoners zijn door de gemeente verstuurd, met het oog op de privacy.
-bezoek aan de St. Adelbertusschool en B.S. de Zeswielen i.v.m. de medewerking
van de kinderen van hun groep 7/8 op de dagen. Zij legden de rozen bij de stenen.
-contact met de gemeente.
-contact met pers en Alkmaar Centraal t.v.
-contact met stadswerk en leverancier van de stenen.
-contact met de nabestaanden zodat zij uitgenodigd kunnen worden.

Contact met het Murmelliusgymnasium en de St. Adelbertusschool. Aan beiden zijn de digitale lesbrieven voor V.O. en B.O. officieel overhandigd. Deze lesbrieven zijn van de site te downloaden. Er zijn 60 scholen aangeschreven om hen in kennis te stellen van deze mogelijkheid.

In april is een filmpje gemaakt m.m.v. de heer G. Diamant. Dit omdat we genomineerd waren door het Provinciebestuur om mee te dingen naar het Compliment Oorlogsmonument van de Provincie Noord-Holland.

In de zomer zijn de folders van onze stichting weer rondgebracht in heel Alkmaar
bij vele openbare instanties.

Er is een filmpje gemaakt van het laseren van de stenen en op Facebook geplaatst.

Dit jaar is in zeven steden in het land aan organisaties, die informatie vroegen over de gang van zaken rond het leggen van herdenkingsstenen, advies gegeven.

De eerder gelegde stenen in de Emmastraat en Hofdijkstraat zijn tijdens de integrale  werkzaamheden door de gemeente in het Emmakwartier opgenomen en opgeslagen.
En zullen later natuurlijk worden terug geplaatst.
Nabestaanden en huidige bewoners zijn  hiervan in kennis gesteld.

Er werd een herdenkingssteen verlegd naar het juiste pand, hier was een fout gemaakt.
De nabestaanden en huidige bewoners zijn hiervan in kennis gesteld.

Tijdens de steenlegging van 30 oktober kon bij één adres bij de onthulling van 3 stenen plaatsvinden, echter zonder dat de stenen in het trottoir waren aangebracht. Dit omdat de gemeente in november in de straat integrale werkzaamheden zou starten. De stenen zijn daarom na de plechtigheid opgeslagen en zullen na de werkzaamheden alsnog geplaatst worden. Nabestaanden en huidige bewoner zijn daarvan op de hoogte gebracht.

Er werd medewerking toegezegd aan het Taqatheater de Vest met betrekking tot de lezing van Paul Glaser voorafgaand aan de voorstelling van Roza Glaser ‘Dansen met de vijand’ op 3 mei 2018. Hieraan zijn voor de onze Stichting geen kosten verbonden.

Er is besloten om in de nazomer van 2018 de 26 Stolpersteine van de eerste steenlegging van 2 november 2015 te vervangen door de herdenkingsstenen die we vanaf mei 2016 zijn gaan leggen. Dit in overleg met de gemeente.

Er is dit jaar een eerste contact geweest met de stichting 40-45 (het bunkerproject).
Verder is de informatie-uitwisseling met de Historische Vereniging van Alkmaar prettig.

De site werd 8934 keer bezocht door mensen uit meer dan 130 landen.
Er werd een facebookpagina opgezet.


De voorzitter

WBack To Top