DE STICHTING

INLEIDING
Medio 2014 zijn enkele Alkmaarders gaan nadenken over Stolpersteine in onze stad gezien de grote internationale en regionale interesse.
Ook vanwege het ontbreken van aandacht daarvoor in Alkmaar, terwijl er wel een langdurige historie is van Joods leven en -erfgoed in Alkmaar.
Voor het Alkmaarse project is eerst een werkgroep samengesteld die ging onderzoeken wat het inhoudt om dit te realiseren.
Het oprichten van een Stichting met alles wat daar bij hoorde lijkt een grote hobbel maar werd met enthousiasme genomen,
waarna uit de werkgroep een toekomstig bestuur werd samengesteld inclusief enkele ondersteunende adviseurs.
Vervolgens werd het traject om Stichting te worden met ANBI-status, statuten, beleidsplan en registratie bij de KvK binnen een half jaar
afgerond, waarbij de gemeente Alkmaar ons eind 2014 haar welwillende toestemming heeft gegeven dit project door te starten.
De Stichting kon kort daarna (dec. 2014) officieel worden opgericht, de website werd opgebouwd en het financieringstraject kon
in januari 2015 worden ingezet. De Stichting is dank verschuldigd aan de Historische Vereniging Alkmaar en het Regionaal Archief te Alkmaar.

VERANTWOORDING
Elke stichting is verplicht al de financiële en beleidsmatige gegevens en achtergronden te publiceren.
Al deze zaken treft u hier aan of wordt aangegeven via een button-verwijzing.

Op deze pagina zijn de Hoofdlijnen van ons Beleidsplan te vinden. Hier kunt u de stukken betreffende de opzet en verantwoording van onze Stichting inzien.
Daar worden ook onze Financiële jaarstukken gepresenteerd en vindt u een Actueel verslag van activiteiten van onze Stichting.

Het officiële en ondertekende Beleidsplan van de Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar is te vinden onder de sub-button 
BELEIDSPLAN.
De Doelstelling van de Stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten, zie hiervoor de Oprichtingsakte onder de  sub-button OPRICHTINGSAKTE.

Hoofdlijnen beleidsplan van Stichting Herdenkingsstenen Joods alkmaar Alkmaar.

Het beleid van de Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar (verder genoemd als de Stichting) is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling, met name door het levend houden van de herinnering aan hen die door de naziterreur vermoord werden omdat zij waren die zij waren.
De inkomsten die de Stichting krijgt worden besteed aan het laten maken en het laten leggen van onze Herdenkingsstenen op de plaatsen waar deze mensen gewoond hebben.
De Stichting heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling.
De beheerskosten van de Stichting zullen niet meer bedragen dan 8% van de totale kosten benodigd voor de doelstelling.
De Stichting werft gelden door acties, donaties, subsidies, publiciteit en giften.
De Stichting heeft 3 bestuursleden, te weten; Voorzitter, Secretaris en penningmeester.
De bestuursleden van de Stichting oefenen hun taak uit als vrijwilliger en krijgen daarvoor geen salaris.
Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed na overleg, mits niet bovenmatig.
Overige medewerkers en/of adviseurs ontvangen geen salaris of financiële vergoeding.
De administratie wordt gevoerd door de penningmeester van de Stichting en de inkomsten en het vermogen worden beheerd door de penningmeester van de Stichting.

 

Financiële verantwoording Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar over 2018.

In de statuten staat vermeld dat elk boekjaar afloopt op 31 december. De wet verplicht ons als Stichting minimaal 6 maanden na afloop van het eerste boekjaar ons financieel te verantwoorden via onze website.
Indien er behoefte toe is dan is het mogelijk om via de CONTACT-button te vragen om een uitgebreide verantwoording. Laat dan wel uw Email-adres achter.
Namens de Penningmeester: W. Ridderhof.

Financieel jaarverslag van 1-1-2018 t/m 31-12-2018
ING rekening: NL87INGB0006715607Inkomstenuitgaven
Saldo op 1-1-2018 € 5.821,75
ontvangen sponsoring € 1.676,45
Subsidie gemeente voor Noa €   450,00
St. Molly Payments Bank verifiëren €       0,01
kosten website tot 12-12-2018 €   197,35
Diversen €   122,69
Kosten bank €   139,75
Kosten 5e steenlegging € 1.606,30
Vervangen van 27 Stolpersteinen € 1.120,50
Afzagen van 26 Stolpersteinen €    121,00
Subtotaal € 3.307,60
Saldo per 31 december 2018 € 4.640,60
Totalen €  7.948,20 € 7.948,20
Banksaldo per 31 december 2018 €  4.640,60


Elk jaar volgt een update - het financieel jaaroverzicht 2019 wordt na goedkeuring door het bestuur en vervolgens door externe financiële controleurs in de eerste helft van 2020 hier gepubliceerd.

Jaarverslag van activiteiten van de Stichting in 2018.

Er was dit jaar één steenlegging: op 14 mei werden er op 10 adressen 22 slachtoffers herdacht.

Bovendien zijn in september herdenkingsstenen gelegd voor 26 slachtoffers bij 9 adressen, te weten de slachtoffers die herdacht zijn bij de eerste steenlegging van de stichting op 2 november 2015. Deze herdenkingsstenen hebben de toen gelegde Stolpersteine vervangen.

In 2016 heeft de stichting besloten tot het beëindigen van de samenwerking met het team van de heer Demnig in Keulen, de initiator van de Stolpersteine in Europa.

De huidige bewoners en de nabestaanden zijn hierover geïnformeerd. De verwijderde Stolpersteine zijn aan de nabestaanden aangeboden.

Voor de steenlegging van 14 mei 2018 zijn de gegevens van de lijsten geverifieerd door Westerbork en het Regionaal Archief in Alkmaar, zoals zij ook de controle van alle gegevens op zich namen in het verleden bij de voorgaande steenleggingen.

De afdeling Burgerlijke stand van het gemeentehuis heeft namens onze stichting de brieven verstuurd aan de huidige bewoners van alle voormalige woon- en bedrijfspanden van de slachtoffers, dit met het oog op de privacy.
.
De gemeente Alkmaar stelde de Prinsenzaal in het stadhuis aan de Langestraat ter beschikking  voor de bijeenkomst en verzorgde voor een uitstekende lunch voor nabestaanden en genodigden.

Het bestuur heeft vanaf het begin van dit jaar (2018) het zoeken naar de nabestaanden van de slachtoffers zelf ter hand genomen.

Samenvattend zijn de volgende zaken geregeld voor de dag van de steenlegging op 14 mei:
- politie- en stadstoezicht, stille beveiligers, Rode Kruishelpers
- sprekers en muzikale bijdrage
- gastvrouwen, fotografe, rozen
- bezoek aan de Matthias B.S. i.v.m. de medewerking van de kinderen van groep 7/8. Zij legden rozen
op de onthulde stenen.
- contact met de gemeente, afd. stadswerk voor het leggen van de stenen in het straatwerk.
- contact met de leverancier van de stenen
- contact met de nabestaanden, zodat zij uitgenodigd kunnen worden.

Tijdens de steenlegging  kon bij één adres de onthulling van 6 stenen plaatsvinden, echter zonder dat de stenen in het trottoir waren aangebracht. Dit omdat er bouwwerkzaamheden zullen plaatsvinden, waarbij ook de stoep betrokken is. De stenen zijn daarom na de plechtigheid opgeslagen en zullen na de werkzaamheden alsnog geplaatst worden. Nabestaanden en huidige eigenaar van het pand zijn daarvan op de hoogte gebracht.

Alle basisscholen en scholen van het voortgezet onderwijs zijn geïnformeerd over het bestaan van de lesbrieven, die gratis te downloaden zijn voor de docenten/leerkrachten, ten behoeve
van hun geschiedenislessen betreffende Joods Alkmaar in W.O.II.

Onze nieuwe website met donatieknop is online.

Het contact met de stichting 40-45 (het bunkerproject in Alkmaar) is uitgebouwd.
We hebben in de bunker een vitrinekast mogen inrichten met schriftelijke informatie en voorwerpen over Joods Alkmaar in W.O.II.

Er is een lezing over het werk van de stichting verzorgd bij de Rotary Alkmaar.

We hebben weer folders neergelegd bij diverse openbare instanties in heel Alkmaar.

Er is een AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) verklaring op de website geplaatst naar aanleiding van de nieuwe wet op de privacy die vanaf 25 mei 2018 geldt.

Er is overleg gaande met Anne Frank Stichting, i.s.m. het bestuur van AZ inzake een pilot met supporters. Onze medewerking is door hen op prijs gesteld.

Contact Regionaal Archief i.v.m. medewerking bij de aanpassing van de teksten op hun website bij de gelegde herdenkingsstenen en de routing daarvan.

Contact met de gemeente over de vorderingen van de integrale werkzaamheden in het Emmakwartier. Dit om de terugplaatsing van de verwijderde en in opslag gebrachte
herdenkingsstenen te kunnen monitoren.

Medewerking verleend aan 2 eindexamen gymnasiasten van het Murmellius Gymnasium in Alkmaar, i.v.m. hun profielwerkstuk.

Medewerking verleend aan een lezing in de Vest door een nabestaande van één van de slachtoffers die in Alkmaar door de stichting herdacht is.

Dit jaar is er contact geweest met vier steden die met een verzoek om informatie bij ons kwamen.

De stichting is op uitnodiging aanwezig geweest bij  steenleggingen/onthullingen bij drie van deze steden.


De voorzitter

In de eerste helft van 2020 wordt hier het jaarverslag van 2019 geplaatst.

WBack To Top