DE STICHTING

INLEIDING
Medio 2014 zijn enkele Alkmaarders gaan nadenken over Stolpersteine in onze stad gezien de grote internationale en regionale interesse.
Ook vanwege het ontbreken van aandacht daarvoor in Alkmaar, terwijl er wel een langdurige historie is van Joods leven en -erfgoed in Alkmaar.
Voor het Alkmaarse project is eerst een werkgroep samengesteld die ging onderzoeken wat het inhoudt om dit te realiseren.
Het oprichten van een Stichting met alles wat daar bij hoorde lijkt een grote hobbel maar werd met enthousiasme genomen,
waarna uit de werkgroep een toekomstig bestuur werd samengesteld inclusief enkele ondersteunende adviseurs.
Vervolgens werd het traject om Stichting te worden met ANBI-status, statuten, beleidsplan en registratie bij de KvK binnen een half jaar
afgerond, waarbij de gemeente Alkmaar ons eind 2014 haar welwillende toestemming heeft gegeven dit project door te starten.
De Stichting kon kort daarna (dec. 2014) officieel worden opgericht, de website werd opgebouwd en het financieringstraject kon
in januari 2015 worden ingezet. De Stichting is dank verschuldigd aan de Historische Vereniging Alkmaar en het Regionaal Archief te Alkmaar.

VERANTWOORDING
Elke stichting is verplicht al de financiële en beleidsmatige gegevens en achtergronden te publiceren.
Al deze zaken treft u hier aan of wordt aangegeven via een button-verwijzing.

Op deze pagina zijn de Hoofdlijnen van ons Beleidsplan te vinden. Hier kunt u de stukken betreffende de opzet en verantwoording van onze Stichting inzien.
Daar worden ook onze Financiële jaarstukken gepresenteerd en vindt u een Actueel verslag van activiteiten van onze Stichting.

Het officiële en ondertekende Beleidsplan van de Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar is te vinden onder de sub-button 
BELEIDSPLAN.
De Doelstelling van de Stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten, zie hiervoor de Oprichtingsakte onder de  sub-button OPRICHTINGSAKTE.

Hoofdlijnen beleidsplan van Stichting Herdenkingsstenen Joods alkmaar Alkmaar.

Het beleid van de Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar (verder genoemd als de Stichting) is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling, met name door het levend houden van de herinnering aan hen die door de naziterreur vermoord werden omdat zij waren die zij waren.
De inkomsten die de Stichting krijgt worden besteed aan het laten maken en het laten leggen van onze Herdenkingsstenen op de plaatsen waar deze mensen gewoond hebben.
De Stichting heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling.
De beheerskosten van de Stichting zullen niet meer bedragen dan 8% van de totale kosten benodigd voor de doelstelling.
De Stichting werft gelden door acties, donaties, subsidies, publiciteit en giften.
De Stichting heeft 3 bestuursleden, te weten; Voorzitter, Secretaris en penningmeester.
De bestuursleden van de Stichting oefenen hun taak uit als vrijwilliger en krijgen daarvoor geen salaris.
Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed na overleg, mits niet bovenmatig.
Overige medewerkers en/of adviseurs ontvangen geen salaris of financiële vergoeding.
De administratie wordt gevoerd door de penningmeester van de Stichting en de inkomsten en het vermogen worden beheerd door de penningmeester van de Stichting.

Financiële verantwoording Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar over 2023.

In de statuten staat vermeld dat elk boekjaar afloopt op 31 december. De wet verplicht ons als Stichting minimaal 6 maanden na afloop van het eerste boekjaar ons financieel te verantwoorden via onze website.
Indien er behoefte toe is dan is het mogelijk om via de CONTACT-button te vragen om een uitgebreide verantwoording. Laat dan wel uw Email-adres achter.
Namens de Penningmeester W. Ridderhof.
Dit verslag is de laatste update. De Stichting is opgeheven per 01-01-2024.

Financieel jaarverslag van 1-1-2023 t/m 08-11-2023:

ING rekening NL 87 INGB 0006 7156 07

 •                                                          Inkomsten            Uitgaven
  saldo 01-01-2023                       €  1.644,30
  donatie 1 )*                                                                 €    800,00
  donatie 2 )*                                                                 €    500,00
  kosten website                                                         €    143,04
  Bloemstuk Triple Interactive                             €      57,50
  kosten bank                                                              €    115,81
  administratieve kosten bestuur )**               €      27,95
 • Subtotaal                                                                  €  1644,30
  saldo 08-11-2023                                                      €         -,-  
  Totalen:                                          €  1644,30          €  1644,30
 • Banksaldo 08-11-2023:    €  -,-

)* donaties gedaan overeenkomstig de Statuten:
DONATIE 1:  aan 'Christlich-Judische Zusammenarbeit Leer'.
DONATIE 2: aan 'Joods Monument'.

)** administratieve kosten bestuur:
W. Ridderhof op 06-11-2023 vanwege onkosten i.v.m. aangetekend versturen naar KvK en postzegels.

Het laatste jaarverslag van activiteiten van de Stichting in 2023.

In maart zijn scholen van het basis- en voortgezet onderwijs in Alkmaar aangeschreven om hen te attenderen op de mogelijkheid onze lesbrieven te gebruiken tijdens hun lessen dit voorjaar.

De medewerking aan de klankbordgroep van de gemeente Alkmaar  - om te komen tot het realiseren van het namenmonument – is door de voorzitter in september afgerond.
Op 10 september is het namenmonument op het stationsplein in Alkmaar onthuld.

Ook is bij deze gelegenheid het boek ‘De vervolging van joods Alkmaar’ gepresenteerd, waardoore ook de medewerking van onze stichting aan dit boek is afgerond.

Omdat op 5 maart 2020 de 7e en laatste steenlegging heeft plaatsgevonden én de medewerking aan het namenmonument én het herdenkingsboek zijn beëindigd kwam het bestuur in vergadering om te besluiten tot het ontbinden van de stichting omdat haar doelen  zijn bereikt.

In overleg met de belastingdienst is het batig saldo geschonken aan 2 stichtingen waarna de rekening is opgeheven, is de Kamer van Koophandel geïnformeerd en daarmee werd de stichting per 1 Januari 2024 ontbonden.

Het Bestuur heeft nooit gedacht dat buiten het plaatsen van 146 herdenkingsstenen gedurende alle 7 steenleggingen in 6 jaar bij 62 panden in Alkmaar, we ook konden meewerken aan het tot stand komen van het namenmonument en een herdenkingsboek.
We zijn blij dat we het doel waarvoor de stichting werd opgericht in 2014 hebben bereikt.
Met de hulp van velen, niet in de laatste plaats de gemeente Alkmaar.

Om recht te doen aan de vermoorde joodse Alkmaarders, die het niet vergund werd te leven, omdat ze joods waren.

Opdat zij niet vergeten worden.

Einde jaarverslag 2023, einde van de Stichting HJA.

 

 

 

 

WBack To Top