DE STICHTING

INLEIDING
Medio 2014 zijn enkele Alkmaarders gaan nadenken over Stolpersteine in onze stad gezien de grote internationale en regionale interesse.
Ook vanwege het ontbreken van aandacht daarvoor in Alkmaar, terwijl er wel een langdurige historie is van Joods leven en -erfgoed in Alkmaar.
Voor het Alkmaarse project is eerst een werkgroep samengesteld die ging onderzoeken wat het inhoudt om dit te realiseren.
Het oprichten van een Stichting met alles wat daar bij hoorde lijkt een grote hobbel maar werd met enthousiasme genomen,
waarna uit de werkgroep een toekomstig bestuur werd samengesteld inclusief enkele ondersteunende adviseurs.
Vervolgens werd het traject om Stichting te worden met ANBI-status, statuten, beleidsplan en registratie bij de KvK binnen een half jaar
afgerond, waarbij de gemeente Alkmaar ons eind 2014 haar welwillende toestemming heeft gegeven dit project door te starten.
De Stichting kon kort daarna (dec. 2014) officieel worden opgericht, de website werd opgebouwd en het financieringstraject kon
in januari 2015 worden ingezet. De Stichting is dank verschuldigd aan de Historische Vereniging Alkmaar en het Regionaal Archief te Alkmaar.

VERANTWOORDING
Elke stichting is verplicht al de financiële en beleidsmatige gegevens en achtergronden te publiceren.
Al deze zaken treft u hier aan of wordt aangegeven via een button-verwijzing.

Op deze pagina zijn de Hoofdlijnen van ons Beleidsplan te vinden. Hier kunt u de stukken betreffende de opzet en verantwoording van onze Stichting inzien.
Daar worden ook onze Financiële jaarstukken gepresenteerd en vindt u een Actueel verslag van activiteiten van onze Stichting.

Het officiële en ondertekende Beleidsplan van de Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar is te vinden onder de sub-button 
BELEIDSPLAN.
De Doelstelling van de Stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten, zie hiervoor de Oprichtingsakte onder de  sub-button OPRICHTINGSAKTE.

Hoofdlijnen beleidsplan van Stichting Herdenkingsstenen Joods alkmaar Alkmaar.

Het beleid van de Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar (verder genoemd als de Stichting) is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling, met name door het levend houden van de herinnering aan hen die door de naziterreur vermoord werden omdat zij waren die zij waren.
De inkomsten die de Stichting krijgt worden besteed aan het laten maken en het laten leggen van onze Herdenkingsstenen op de plaatsen waar deze mensen gewoond hebben.
De Stichting heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling.
De beheerskosten van de Stichting zullen niet meer bedragen dan 8% van de totale kosten benodigd voor de doelstelling.
De Stichting werft gelden door acties, donaties, subsidies, publiciteit en giften.
De Stichting heeft 3 bestuursleden, te weten; Voorzitter, Secretaris en penningmeester.
De bestuursleden van de Stichting oefenen hun taak uit als vrijwilliger en krijgen daarvoor geen salaris.
Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed na overleg, mits niet bovenmatig.
Overige medewerkers en/of adviseurs ontvangen geen salaris of financiële vergoeding.
De administratie wordt gevoerd door de penningmeester van de Stichting en de inkomsten en het vermogen worden beheerd door de penningmeester van de Stichting.

Financiële verantwoording Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar over 2021.

In de statuten staat vermeld dat elk boekjaar afloopt op 31 december. De wet verplicht ons als Stichting minimaal 6 maanden na afloop van het eerste boekjaar ons financieel te verantwoorden via onze website.
Indien er behoefte toe is dan is het mogelijk om via de CONTACT-button te vragen om een uitgebreide verantwoording. Laat dan wel uw Email-adres achter.
Namens de Penningmeester W. Ridderhof. Elk jaar volgt een update. De Stichting is nog niet opgeheven i.v.m. het schrijven van het Herinnerings/Namenboek.

Financieel jaarverslag van 1-1-2021 t/m 31-12-2021:

ING rekening NL 87 INGB 0006 7156 07

 •                                                          Inkomsten            Uitgaven
  saldo 01-01-2021                       €  1.892,45
  ontvangen sponsoring       €     304,64
  kosten website                                                         €    102,73
  kosten bank                                                              €    122,10
  Subtotaal                                                                  €     224,83
  saldo 31-12-2021                                                      €  1.972,26
  Totalen:                                €   2.197,09                 €   2.197,09
 • Banksaldo 31-12-2021:                    €  1.972,26

Jaarverslag van activiteiten van de Stichting in 2021.

Algemeen:
Dit jaar heeft het bestuur niet vergaderd omdat op 5 maart 2020 de 7e en laatste Steenlegging heeft plaatsgevonden. Daarom waren er geen activiteiten waarvoor de bestuursleden bij elkaar moesten komen.
Er zijn wel ontwikkelingen in Alkmaar op het gebied van herdenken van Joods leven in Alkmaar tijdens en na WO-II waarbij het Bestuur is betrokken. Dat zijn een Herinneringsboek, een Namenmonument en het Rechtsherstel Joods Onroerend Goed.

Herinneringsboek:
Het plan is de 133 slachtoffers waarvoor Herdenkingsstenen gelegd zijn door onze Stichting in een boek te beschrijven, alsmede 40 personen die binnen de grenzen van het huidige Alkmaar ten slachtoffer vielen aan het Nationaal Socialisme tijdens WO II. De voorzitter van de Stichting zal in 2022 in overleg met het Archief Alkmaar en de schrijver bij het tot stand komen van het herinneringsboek zijdelings ondersteunen waar mogelijk.
Er is vanwege enige vertraging in de voortgang van de realisatie van het boek in 2021 geen overleg geweest met het Archief Alkmaar.

Namenmonument Alkmaar:
De Stichting heeft in de persoon van haar voorzitter deelgenomen aan de vergaderingen van een klankbordgroep van de gemeente Alkmaar om te komen tot een Namenmonument.
De afkeuring van het eerste ontwerp en haar instemming met het tweede heeft er toe geleid dat de raad goedkeuring heeft gegeven aan de voorgestelde locatie en een nieuw ontwerp.
De voorzitter maakt nu deel uit van de werkgroep die vormgeeft aan de dag van de onthulling van het namenmonument.

Rechtsherstel Joods Onroerend Goed:
Eveneens is de Voorzitter toegetreden tot een tweede klankbordgroep van de Gemeente. Deze is ingesteld om de onderzoeksrapporten van de Universiteit van Nijmegen betreffende de roof en het rechtsherstel Joods Onroerend Goed Alkmaar tijdens en na WO II te lezen en te becommentariëren.

Overige punten:
In oktober ’21 is in het wijkcentrum aan de Amstelstraat in Oudorp voor stichting Dag en Dauw een lezing verzorgd over het werk van de Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar. Eerder was deze lezing in de Oldenburg gepland en vanwege corona uitgesteld.

In overleg met de Gemeente zijn en worden zorgvuldig de bouwwerkzaamheden t.h.v. Oudegracht 144 gemonitord. Dit is nodig vanwege de daar gelegde Herdenkingsstenen van het gezin Polak. Deze stenen moeten op tijd opgenomen worden en in bewaring gebracht om beschadigingen te voorkomen. In september ’22(!) lagen de stenen er nog vanwege het vooralsnog uitblijven van de bouwwerkzaamheden.

Einde jaarverslag.

 

 

 

 

WBack To Top