DE STICHTING

INLEIDING
Medio 2014 zijn enkele Alkmaarders gaan nadenken over Stolpersteine in onze stad gezien de grote internationale en regionale interesse.
Ook vanwege het ontbreken van aandacht daarvoor in Alkmaar, terwijl er wel een langdurige historie is van Joods leven en -erfgoed in Alkmaar.
Voor het Alkmaarse project is eerst een werkgroep samengesteld die ging onderzoeken wat het inhoudt om dit te realiseren.
Het oprichten van een Stichting met alles wat daar bij hoorde lijkt een grote hobbel maar werd met enthousiasme genomen,
waarna uit de werkgroep een toekomstig bestuur werd samengesteld inclusief enkele ondersteunende adviseurs.
Vervolgens werd het traject om Stichting te worden met ANBI-status, statuten, beleidsplan en registratie bij de KvK binnen een half jaar
afgerond, waarbij de gemeente Alkmaar ons eind 2014 haar welwillende toestemming heeft gegeven dit project door te starten.
De Stichting kon kort daarna (dec. 2014) officieel worden opgericht, de website werd opgebouwd en het financieringstraject kon
in januari 2015 worden ingezet. De Stichting is dank verschuldigd aan de Historische Vereniging Alkmaar en het Regionaal Archief te Alkmaar.

VERANTWOORDING
Elke stichting is verplicht al de financiële en beleidsmatige gegevens en achtergronden te publiceren.
Al deze zaken treft u hier aan of wordt aangegeven via een button-verwijzing.

Op deze pagina zijn de Hoofdlijnen van ons Beleidsplan te vinden. Hier kunt u de stukken betreffende de opzet en verantwoording van onze Stichting inzien.
Daar worden ook onze Financiële jaarstukken gepresenteerd en vindt u een Actueel verslag van activiteiten van onze Stichting.

Het officiële en ondertekende Beleidsplan van de Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar is te vinden onder de sub-button 
BELEIDSPLAN.
De Doelstelling van de Stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten, zie hiervoor de Oprichtingsakte onder de  sub-button OPRICHTINGSAKTE.

Hoofdlijnen beleidsplan van Stichting Herdenkingsstenen Joods alkmaar Alkmaar.

Het beleid van de Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar (verder genoemd als de Stichting) is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling, met name door het levend houden van de herinnering aan hen die door de naziterreur vermoord werden omdat zij waren die zij waren.
De inkomsten die de Stichting krijgt worden besteed aan het laten maken en het laten leggen van onze Herdenkingsstenen op de plaatsen waar deze mensen gewoond hebben.
De Stichting heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling.
De beheerskosten van de Stichting zullen niet meer bedragen dan 8% van de totale kosten benodigd voor de doelstelling.
De Stichting werft gelden door acties, donaties, subsidies, publiciteit en giften.
De Stichting heeft 3 bestuursleden, te weten; Voorzitter, Secretaris en penningmeester.
De bestuursleden van de Stichting oefenen hun taak uit als vrijwilliger en krijgen daarvoor geen salaris.
Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed na overleg, mits niet bovenmatig.
Overige medewerkers en/of adviseurs ontvangen geen salaris of financiële vergoeding.
De administratie wordt gevoerd door de penningmeester van de Stichting en de inkomsten en het vermogen worden beheerd door de penningmeester van de Stichting.

 

Financiële verantwoording Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar over 2019.

In de statuten staat vermeld dat elk boekjaar afloopt op 31 december. De wet verplicht ons als Stichting minimaal 6 maanden na afloop van het eerste boekjaar ons financieel te verantwoorden via onze website.
Indien er behoefte toe is dan is het mogelijk om via de CONTACT-button te vragen om een uitgebreide verantwoording. Laat dan wel uw Email-adres achter.
Namens de Penningmeester: W. Ridderhof. Elk jaar volgt een update. De Stichting is nog niet opgeheven i.v.m. het schrijven van het namenboek.

 

Jaarverslag van activiteiten van de Stichting in 2020.

Het bestuur heeft in 2020 3x vergaderd.

Er was dit jaar één steenlegging, op 5 maart werden er bij 4 adressen 13 slachtoffers herdacht.

De  gegevens van de slachtoffers werden ook voor deze steenlegging geverifieerd door Westerbork en het Regionaal Archief in Alkmaar.

Net als alle voorgaande keren verleende de afdeling Burgerlijke Stand van het gemeentehuis belangeloos haar medewerking door de brieven met uitleg aan de huidige bewoners van de panden te versturen, dit met het oog op de privacy.

De stichting vond de directie van het Petrus Canisius College aan de Blekerskade bereid om de bijeenkomst, voorafgaande aan de wandeling langs de panden én de catering te verzorgen. Leerlingen werden bereid gevonden om de gasten te ontvangen en naar de aula te begeleiden.

De zoektocht naar de nabestaanden van de slachtoffers nam het bestuur zelf ter hand.

De volgende zaken zijn geregeld voor de dag van de steenlegging op 5 maart.
Deze lijst is identiek aan die van de vorige steenleggingen:

-Contact en overleg met politie, stadstoezicht, stille beveiligers, Rode Kruishelpers,gast-
vrouwen, sprekers, muzikanten en fotografe.
-Contact en overleg met het PCC
-Contact met de gemeente, afdeling stadswerk voor het leggen van de stenen in het
straatwerk
-Contact met de leverancier van de herdenkingsstenen
-Contact met de nabestaanden
-Contact met het WNK voor de onofficiële afsluiting met genodigden en nabestaanden in het
restaurant van het Regionaal Archief aan de Bergerweg.
-Contact met firma Bak, omdat er een touringcar nodig is om de gasten van het 1e naar het
2e  adres én van het 2e naar het 3e adres te brengen, omdat de afstand te groot is.

Het contact met het Regionaal Archief Alkmaar is onderhouden en de gegevens van deze 13 slachtoffers zijn toegevoegd aan ‘Alkmaar op de kaart’.

De penningmeester heeft in de aanloop naar deze laatste steenlegging de vaste donateurs op de hoogte gebracht van de opheffing van de stichting, hen bedankt voor hun trouwe bijdrage en hen medegedeeld dat de stichting hoopt te komen tot het realiseren van een herinneringsboek voor de 133 slachtoffers.

De vergadering van 7 januari 2020 werd gevierd met gebak: het was de 50e vergadering in ons stichtingsbestaan.

De stichting heeft de uitnodiging van het gemeentebestuur aangenomen om zitting te nemen in de klankbordgroep. De raad heeft unaniem een motie van de VVD aangenomen om te komen tot een Holocaust-namenmonument in Alkmaar. De klankbordgroep zal het advies hierover aan de raad voorbereiden.

Tevens is besloten in te gaan op het verzoek van de gemeente deel te nemen aan het monument “Levenslicht’ op het Canadaplein.

De stichting heeft een uitnodiging aangenomen om een lezing te verzorgen in de Oldenburg in Oudorp over het werk van de stichting.

De stichting is in overleg met de gemeente gekomen tot het herplaatsen van de herdenkingsstenen van het gezin Polak aan de Oudegracht. In afwachting van bouwwerkzaamheden waren deze uit voorzorg in mei 2018, bij de herdenkingsceremonie, niet geplaatst maar alleen voor de ceremonie neergelegd en daarna in bewaring gegeven. De bouwwerkzaamheden zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld en de stenen zijn nu herplaatst.

De leden van het bestuur hebben weer stichtingsfolders rondgebracht.

De facebookpagina van de stichting is opgeheven.

Het bestuur heeft besloten dat zij als bestuur blijft bestaan tot het boek is gepresenteerd.
Evenals de website, deze zal tot en met de realisatie van het herinneringsboek gehandhaafd blijven.

De lesbrieven van de stichting voor Basis- en Voortgezet onderwijs zijn weer bij de scholen onder de aandacht gebracht.

Het eigendom van de herdenkingsstenen is officieel overgedragen aan de Gemeente Alkmaar. Alle huidige bewoners van de 62 panden zijn per brief hiervan op de hoogte gebracht. Afdeling Burgerlijke Stand van het stadhuis gaf weer haar belangeloze medewerking. In de brief is aangegeven dat zeer op prijs gesteld wordt bij eventuele
beschadigingen of erger van de stenen dit te melden bij de gemeente.
Met vermelding van het juiste mailadres daartoe:
https://www.stadswerk072.nl/openbare-ruimte/
Deze brief is ook gestuurd naar de leden van het comité van aanbeveling, het Regionaal Archief, de Historische Vereniging Alkmaar en de Stadsgidsen.

De website van de stichting is geüpdatet met de gegevens van de slachtoffers van deze 7e en laatste steenlegging.

Helaas kon, in verband met corona, niet besloten worden tot een afscheidsavond met alle vrijwilligers die hielpen tijdens de steenleggingsdagen van afgelopen jaren.

Het bestuur hoopt bij gelegenheid van het presenteren van het boek hen uit te nodigen.

Alkmaar, Mei 2021

PS: Onlangs heeft het Bestuur besloten de stichting nog niet op te heffen i.v.m. het schrijven van het namenboek.

WBack To Top